ModelSource.CoreConventionSetBuilder Właściwość

Definicja

Pobiera te Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ICoreConventionSetBuilder konwencje, które zostaną użyte do utworzenia modelu.

protected virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ICoreConventionSetBuilder CoreConventionSetBuilder { get; }
member this.CoreConventionSetBuilder : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ICoreConventionSetBuilder
Protected Overridable ReadOnly Property CoreConventionSetBuilder As ICoreConventionSetBuilder

Wartość właściwości

Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Internal.ICoreConventionSetBuilder

Dotyczy