ModelValidator.ValidateQueryTypes(IModel) Metoda

Definicja

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę platformy Entity Framework Core i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

protected virtual void ValidateQueryTypes (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IModel model);
abstract member ValidateQueryTypes : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IModel -> unit
override this.ValidateQueryTypes : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IModel -> unit
Protected Overridable Sub ValidateQueryTypes (model As IModel)

Parametry

model
IModel

Dotyczy