RelationalOptionsExtension.Info Właściwość

Definicja

Informacje/metadane dotyczące rozszerzenia.

public abstract Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.DbContextOptionsExtensionInfo Info { get; }
member this.Info : Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.DbContextOptionsExtensionInfo
Public MustOverride ReadOnly Property Info As DbContextOptionsExtensionInfo

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy