ElementTypeBuilder.HasAnnotation(String, Object) Metoda

Definicja

Dodaje lub aktualizuje adnotację typu elementu. Jeśli adnotacja z kluczem określonym w annotation już istnieje, zostanie zaktualizowana jego wartość.

public virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.ElementTypeBuilder HasAnnotation (string annotation, object? value);
abstract member HasAnnotation : string * obj -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.ElementTypeBuilder
override this.HasAnnotation : string * obj -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.ElementTypeBuilder
Public Overridable Function HasAnnotation (annotation As String, value As Object) As ElementTypeBuilder

Parametry

annotation
String

Klucz adnotacji do dodania lub zaktualizowania.

value
Object

Wartość, która ma być przechowywana w adnotacji.

Zwraca

To samo wystąpienie konstruktora, aby można było połączyć wiele wywołań konfiguracji.

Dotyczy