SplitTableBuilder.HasTrigger(String) Metoda

Definicja

Konfiguruje wyzwalacz bazy danych w tabeli.

public virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.TableTriggerBuilder HasTrigger (string modelName);
abstract member HasTrigger : string -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.TableTriggerBuilder
override this.HasTrigger : string -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.TableTriggerBuilder
Public Overridable Function HasTrigger (modelName As String) As TableTriggerBuilder

Parametry

modelName
String

Nazwa wyzwalacza.

Zwraca

Konstruktor, który może służyć do konfigurowania wyzwalacza bazy danych.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji i przykłady, zobacz Wyzwalacze bazy danych .

Dotyczy