RelationalNavigationJsonPropertyNameAttributeConvention.RelationalDependencies Właściwość

Definicja

Zależności specyficzne dla dostawcy relacyjnego dla tej usługi.

protected virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Infrastructure.RelationalConventionSetBuilderDependencies RelationalDependencies { get; }
member this.RelationalDependencies : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Infrastructure.RelationalConventionSetBuilderDependencies
Protected Overridable ReadOnly Property RelationalDependencies As RelationalConventionSetBuilderDependencies

Wartość właściwości

Dotyczy