ServicePropertyDiscoveryConvention.ProcessModelFinalized Metoda

Definicja

Wywoływane po sfinalizowaniu modelu.

public virtual void ProcessModelFinalized (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionModelBuilder modelBuilder, Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IConventionContext<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionModelBuilder> context);
abstract member ProcessModelFinalized : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionModelBuilder * Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IConventionContext<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionModelBuilder> -> unit
override this.ProcessModelFinalized : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionModelBuilder * Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.IConventionContext<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionModelBuilder> -> unit
Public Overridable Sub ProcessModelFinalized (modelBuilder As IConventionModelBuilder, context As IConventionContext(Of IConventionModelBuilder))

Parametry

modelBuilder
IConventionModelBuilder

Konstruktor modelu.

context
IConventionContext<IConventionModelBuilder>

Dodatkowe informacje skojarzone z wykonywaniem konwencji.

Implementuje

Dotyczy