DependencyInjectionParameterBinding.BindToParameter Metoda

Definicja

Tworzy drzewo wyrażeń reprezentujące powiązanie wartości właściwości z wyrażenia materializacji na parametr konstruktora, metody fabryki itp.

public override System.Linq.Expressions.Expression BindToParameter (System.Linq.Expressions.Expression materializationExpression, System.Linq.Expressions.Expression entityTypeExpression);
public override System.Linq.Expressions.Expression BindToParameter (System.Linq.Expressions.Expression materializationExpression, System.Linq.Expressions.Expression bindingInfoExpression);
override this.BindToParameter : System.Linq.Expressions.Expression * System.Linq.Expressions.Expression -> System.Linq.Expressions.Expression
override this.BindToParameter : System.Linq.Expressions.Expression * System.Linq.Expressions.Expression -> System.Linq.Expressions.Expression
Public Overrides Function BindToParameter (materializationExpression As Expression, entityTypeExpression As Expression) As Expression
Public Overrides Function BindToParameter (materializationExpression As Expression, bindingInfoExpression As Expression) As Expression

Parametry

materializationExpression
Expression

Wyrażenie reprezentujące kontekst materializacji.

entityTypeExpressionbindingInfoExpression
Expression

Wyrażenie reprezentujące stałą IEntityType .

Zwraca

Drzewo wyrażeń.

Dotyczy