DependencyInjectionParameterBinding.ServiceDelegate Właściwość

Definicja

Pełnomocnik ustawiania właściwości usługi CLR w wystąpieniu jednostki.

public override Func<Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.MaterializationContext,Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IEntityType,object,object?> ServiceDelegate { get; }
member this.ServiceDelegate : Func<Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.MaterializationContext, Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IEntityType, obj, obj>
Public Overrides ReadOnly Property ServiceDelegate As Func(Of MaterializationContext, IEntityType, Object, Object)

Wartość właściwości

Dotyczy