IKey.Properties Właściwość

Definicja

Pobiera właściwości tworzące klucz.

public System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty> Properties { get; }
member this.Properties : System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty>
Public ReadOnly Property Properties As IReadOnlyList(Of IProperty)

Wartość właściwości

Dotyczy