IMutableDbFunction.Name Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę funkcji w bazie danych.

public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

Dotyczy