IMutableTypeBase.GetComplexProperties Metoda

Definicja

Pobiera właściwości zdefiniowane dla tego typu.

public System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IMutableComplexProperty> GetComplexProperties ();
abstract member GetComplexProperties : unit -> seq<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IMutableComplexProperty>
Public Function GetComplexProperties () As IEnumerable(Of IMutableComplexProperty)

Zwraca

Właściwości zdefiniowane na tym typie.

Uwagi

Ten interfejs API zwraca tylko złożone właściwości i nie znajduje właściwości nawigacji, skalarnych lub usług.

Dotyczy