Udostępnij za pośrednictwem


INavigation.IsOnDependent Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy właściwość nawigacji jest definiowana po stronie zależnej bazowego klucza obcego.

public virtual bool IsOnDependent { [System.Diagnostics.DebuggerStepThrough] get; }
[<get: System.Diagnostics.DebuggerStepThrough>]
member this.IsOnDependent : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsOnDependent As Boolean

Wartość właściwości

Atrybuty

Dotyczy