IReadOnlyProperty.GetMaxLength Metoda

Definicja

Pobiera maksymalną długość danych dozwolonych w tej właściwości. Jeśli na przykład właściwość jest wartością String , jest to maksymalna liczba znaków.

public int? GetMaxLength ();
abstract member GetMaxLength : unit -> Nullable<int>
Public Function GetMaxLength () As Nullable(Of Integer)

Zwraca

Maksymalna długość, -1 jeśli właściwość nie ma maksymalnej długości lub null jeśli maksymalna długość nie została ustawiona.

Dotyczy