Udostępnij przez


IReadOnlyPropertyBase.IsShadowProperty Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy jest to właściwość w tle. Właściwość w tle jest taka, która nie ma odpowiedniej właściwości w klasie jednostki. Bieżąca wartość właściwości jest przechowywana w ChangeTracker obiekcie , a nie jest przechowywana w wystąpieniach klasy jednostki.

public virtual bool IsShadowProperty ();
abstract member IsShadowProperty : unit -> bool
override this.IsShadowProperty : unit -> bool
Public Overridable Function IsShadowProperty () As Boolean

Zwraca

true jeśli właściwość jest właściwością shadow, w przeciwnym razie false.

Dotyczy