IRelationalModelAnnotations.FindSequence(String, String) Metoda

Definicja

Znajduje element ISequence o podanej nazwie.

public Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ISequence FindSequence (string name, string schema = default);
abstract member FindSequence : string * string -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ISequence
Public Function FindSequence (name As String, Optional schema As String = Nothing) As ISequence

Parametry

name
String

Nazwa sekwencji.

schema
String

Schemat zawierający sekwencję.

Zwraca

null Nie ISequence można odnaleźć sekwencji o podanej nazwie w danym schemacie lub jeśli nie zostanie znaleziona żadna sekwencja o podanej nazwie.

Dotyczy