IStoreFunctionParameter.Type Właściwość

Definicja

Przestroga

Use StoreType instead.

Pobiera typ magazynu tego parametru.

public string Type { get; }
[System.Obsolete("Use StoreType instead.")]
public virtual string Type { get; }
member this.Type : string
[<System.Obsolete("Use StoreType instead.")>]
member this.Type : string
Public ReadOnly Property Type As String
Public Overridable ReadOnly Property Type As String

Wartość właściwości

Atrybuty

Dotyczy