ITypeBase.FindDeclaredProperty(String) Metoda

Definicja

Znajduje właściwość zadeklarowaną w typie o podanej nazwie. Nie zwraca właściwości zdefiniowanych w typie podstawowym.

public virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty? FindDeclaredProperty (string name);
abstract member FindDeclaredProperty : string -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty
override this.FindDeclaredProperty : string -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IProperty
Public Overridable Function FindDeclaredProperty (name As String) As IProperty

Parametry

name
String

Nazwa właściwości.

Zwraca

Właściwość lub null jeśli nie zostanie znaleziona żadna.

Dotyczy