RuntimeDbFunctionParameter.Name Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę funkcji w bazie danych.

public virtual string Name { [System.Diagnostics.DebuggerStepThrough] get; }
[<get: System.Diagnostics.DebuggerStepThrough>]
member this.Name : string
Public Overridable ReadOnly Property Name As String

Wartość właściwości

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy