RuntimeNavigation.DebugView Właściwość

Definicja

Jest to wewnętrzny interfejs API, który obsługuje infrastrukturę Entity Framework Core i nie podlega tym samym standardom zgodności co publiczne interfejsy API. Można go zmienić lub usunąć bez powiadomienia w jakiejkolwiek wersji. Należy używać go bezpośrednio w kodzie z wyjątkową ostrożnością i wiedzieć, że może to spowodować błędy aplikacji podczas aktualizowania do nowej wersji programu Entity Framework Core.

[Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.EntityFrameworkInternal]
public virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.DebugView DebugView { get; }
[<Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.EntityFrameworkInternal>]
member this.DebugView : Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.DebugView
Public Overridable ReadOnly Property DebugView As DebugView

Wartość właściwości

Atrybuty

Dotyczy