RuntimeProperty.IReadOnlyProperty.GetPrecision Metoda

Definicja

Pobiera precyzję danych dozwolonych w tej właściwości. Jeśli na przykład właściwość jest wartością, Decimal jest to maksymalna liczba cyfr.

[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough]
int? IReadOnlyProperty.GetPrecision ();
[<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough>]
abstract member Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IReadOnlyProperty.GetPrecision : unit -> Nullable<int>
override this.Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IReadOnlyProperty.GetPrecision : unit -> Nullable<int>
Function GetPrecision () As Nullable(Of Integer) Implements IReadOnlyProperty.GetPrecision

Zwraca

Precyzja lub null brak jest zdefiniowana.

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy