ServiceParameterBinding.ServiceType Właściwość

Definicja

Typ wewnętrznego środowiska CLR usługi EF.

public virtual Type ServiceType { get; }
member this.ServiceType : Type
Public Overridable ReadOnly Property ServiceType As Type

Wartość właściwości

Dotyczy