TableExtensions.ToDebugString Metoda

Definicja

Tworzy czytelną dla człowieka reprezentację danych metadanych.

Ostrzeżenie: nie należy polegać na formacie zwracanego ciągu. Jest ona przeznaczona tylko do debugowania i może zmieniać się arbitralnie między wersjami.

public static string ToDebugString (this Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ITable table, Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.MetadataDebugStringOptions options, int indent = 0);
static member ToDebugString : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ITable * Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.MetadataDebugStringOptions * int -> string
<Extension()>
Public Function ToDebugString (table As ITable, options As MetadataDebugStringOptions, Optional indent As Integer = 0) As String

Parametry

table
ITable

Element metadanych.

options
MetadataDebugStringOptions

Opcje generowania ciągu.

indent
Int32

Liczba spacji wcięć do użycia przed każdym nowym wierszem.

Zwraca

Reprezentacja czytelna dla człowieka.

Dotyczy