CSharpSnapshotGenerator.GenerateCheckConstraintAnnotations Metoda

Definicja

Generuje kod dla adnotacji ograniczeń sprawdzania.

protected virtual void GenerateCheckConstraintAnnotations (Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ICheckConstraint checkConstraint, Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IndentedStringBuilder stringBuilder);
abstract member GenerateCheckConstraintAnnotations : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ICheckConstraint * Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IndentedStringBuilder -> unit
override this.GenerateCheckConstraintAnnotations : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ICheckConstraint * Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IndentedStringBuilder -> unit
Protected Overridable Sub GenerateCheckConstraintAnnotations (checkConstraint As ICheckConstraint, stringBuilder As IndentedStringBuilder)

Parametry

checkConstraint
ICheckConstraint

Ograniczenie sprawdzania.

stringBuilder
IndentedStringBuilder

Kod konstruktora jest dodawany do elementu .

Dotyczy