IMigrationsAssembly.Migrations Właściwość

Definicja

Identyfikatory migracji mapowania słownika na TypeInfo klasę reprezentującą migrację.

public System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<string,System.Reflection.TypeInfo> Migrations { get; }
member this.Migrations : System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<string, System.Reflection.TypeInfo>
Public ReadOnly Property Migrations As IReadOnlyDictionary(Of String, TypeInfo)

Wartość właściwości

Dotyczy