CollectionShaperExpression.NodeType Właściwość

Definicja

Pobiera typ węzła tego Expressionelementu .

public override sealed System.Linq.Expressions.ExpressionType NodeType { get; }
member this.NodeType : System.Linq.Expressions.ExpressionType
Public Overrides NotOverridable ReadOnly Property NodeType As ExpressionType

Wartość właściwości

Dotyczy