SingleOverloadStaticMethodCallTranslator.Translate Metoda

Definicja

Tłumaczy podane wyrażenie wywołania metody.

public virtual System.Linq.Expressions.Expression Translate (System.Linq.Expressions.MethodCallExpression methodCallExpression);
abstract member Translate : System.Linq.Expressions.MethodCallExpression -> System.Linq.Expressions.Expression
override this.Translate : System.Linq.Expressions.MethodCallExpression -> System.Linq.Expressions.Expression
Public Overridable Function Translate (methodCallExpression As MethodCallExpression) As Expression

Parametry

methodCallExpression
MethodCallExpression

Wyrażenie wywołania metody.

Zwraca

Wyrażenie SQL reprezentujące przetłumaczoną metodęCallExpression.

Implementuje

Dotyczy