InlineQueryRootExpression.VisitChildren(ExpressionVisitor) Metoda

Definicja

Zmniejsza węzeł, a następnie wywołuje delegata gościa w wyrażeniu zredukowanym. Metoda zgłasza wyjątek, jeśli węzeł nie jest reducible.

protected override System.Linq.Expressions.Expression VisitChildren (System.Linq.Expressions.ExpressionVisitor visitor);
override this.VisitChildren : System.Linq.Expressions.ExpressionVisitor -> System.Linq.Expressions.Expression
Protected Overrides Function VisitChildren (visitor As ExpressionVisitor) As Expression

Parametry

Zwraca

Dotyczy