QuerySqlGenerator.VisitTable(TableExpression) Metoda

Definicja

Odwiedza elementy podrzędne wyrażenia tabeli.

protected override System.Linq.Expressions.Expression VisitTable (Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions.TableExpression tableExpression);
override this.VisitTable : Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions.TableExpression -> System.Linq.Expressions.Expression
Protected Overrides Function VisitTable (tableExpression As TableExpression) As Expression

Parametry

tableExpression
TableExpression

Wyrażenie do odwiedzenia.

Zwraca

Zmodyfikowane wyrażenie, jeśli zostało zmodyfikowane lub jakiekolwiek wyrażenie podrzędne; w przeciwnym razie zwraca oryginalne wyrażenie.

Dotyczy