RelationalEvaluatableExpressionFilter.RelationalDependencies Właściwość

Definicja

Zależności specyficzne dla dostawcy relacyjnego dla tej usługi.

protected virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.RelationalEvaluatableExpressionFilterDependencies RelationalDependencies { get; }
member this.RelationalDependencies : Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.RelationalEvaluatableExpressionFilterDependencies
Protected Overridable ReadOnly Property RelationalDependencies As RelationalEvaluatableExpressionFilterDependencies

Wartość właściwości

Dotyczy