DefaultQuerySqlGenerator.VisitSqlFunction(SqlFunctionExpression) Metoda

Definicja

Odwiedza element SqlFunctionExpression.

public virtual System.Linq.Expressions.Expression VisitSqlFunction (Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.Expressions.SqlFunctionExpression sqlFunctionExpression);
abstract member VisitSqlFunction : Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.Expressions.SqlFunctionExpression -> System.Linq.Expressions.Expression
override this.VisitSqlFunction : Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.Expressions.SqlFunctionExpression -> System.Linq.Expressions.Expression
Public Overridable Function VisitSqlFunction (sqlFunctionExpression As SqlFunctionExpression) As Expression

Parametry

sqlFunctionExpression
SqlFunctionExpression

Wyrażenie funkcji SQL.

Zwraca

Wyrażenie.

Implementuje

Dotyczy