IDatabaseFacadeDependencies.DatabaseCreator Właściwość

Definicja

Twórca bazy danych.

public Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IDatabaseCreator DatabaseCreator { get; }
member this.DatabaseCreator : Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IDatabaseCreator
Public ReadOnly Property DatabaseCreator As IDatabaseCreator

Wartość właściwości

Dotyczy