JsonValueReaderWriter<TValue>.ToJsonTyped Metoda

Definicja

Zapisuje wartość w formacie JSON.

public abstract void ToJsonTyped (System.Text.Json.Utf8JsonWriter writer, TValue value);
abstract member ToJsonTyped : System.Text.Json.Utf8JsonWriter * 'Value -> unit
Public MustOverride Sub ToJsonTyped (writer As Utf8JsonWriter, value As TValue)

Parametry

writer
Utf8JsonWriter

Element Utf8JsonWriter , w którym powinna zostać zapisana wartość.

value
TValue

Wartość do zapisu.

Dotyczy