RelationalCommandBuilder.Parameters Właściwość

Definicja

Kolekcja parametrów.

public virtual System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IRelationalParameter> Parameters { get; }
member this.Parameters : System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IRelationalParameter>
Public Overridable ReadOnly Property Parameters As IReadOnlyList(Of IRelationalParameter)

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy