RelationalDatabaseCreatorDependencies.Connection Właściwość

Definicja

Pobiera połączenie dla bazy danych.

public Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IRelationalConnection Connection { get; }
public Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IRelationalConnection Connection { get; init; }
member this.Connection : Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IRelationalConnection
member this.Connection : Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IRelationalConnection with get, set
Public ReadOnly Property Connection As IRelationalConnection
Public Property Connection As IRelationalConnection

Wartość właściwości

Dotyczy