RelationalTypeMapping.HasNonDefaultUnicode Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ustawienie Unicode zostało ręcznie skonfigurowane do wartości innej niż domyślna.

public virtual bool HasNonDefaultUnicode { get; }
member this.HasNonDefaultUnicode : bool
Public Overridable ReadOnly Property HasNonDefaultUnicode As Boolean

Wartość właściwości

Dotyczy