IReadOnlyModificationCommand.PropagateOutputParameters Metoda

Definicja

Odczytuje parametry wyjściowe zwrócone z bazy danych w danej parameterCollection bazie danych i propaguje je z powrotem do odpowiednich IColumnModification elementów, z których można propagować wartości do śledzonych jednostek.

public void PropagateOutputParameters (System.Data.Common.DbParameterCollection parameterCollection, int baseParameterIndex);
abstract member PropagateOutputParameters : System.Data.Common.DbParameterCollection * int -> unit
Public Sub PropagateOutputParameters (parameterCollection As DbParameterCollection, baseParameterIndex As Integer)

Parametry

parameterCollection
DbParameterCollection

Kolekcja parametrów, z której mają być propagowane wartości wyjściowe.

baseParameterIndex
Int32

Indeks, w parameterCollection którym zaczynają się parametry tego ModificationCommand parametru.

Dotyczy