ServiceLifetime Wyliczenie

Definicja

Określa okres istnienia usługi w obiekcie IServiceCollection.

public enum class ServiceLifetime
public enum ServiceLifetime
type ServiceLifetime = 
Public Enum ServiceLifetime
Dziedziczenie
ServiceLifetime

Pola

Scoped 1

Określa, że dla każdego zakresu zostanie utworzone nowe wystąpienie usługi. W aplikacjach ASP.NET Core zakres jest tworzony wokół każdego żądania serwera.

Singleton 0

Określa, że zostanie utworzone pojedyncze wystąpienie usługi.

Transient 2

Określa, że nowe wystąpienie usługi zostanie utworzone za każdym razem, gdy jest wymagane.

Dotyczy