DatePrototype.setTime(Object, Double) Metoda

Definicja

Ustawia wartość czasu a DateObject na określoną wartość czasu.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 static double setTime(System::Object ^ thisob, double time);
[Microsoft.JScript.JSFunction(Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum.HasThisObject, Microsoft.JScript.JSBuiltin.Date_setTime)]
public static double setTime (object thisob, double time);
[<Microsoft.JScript.JSFunction(Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum.HasThisObject, Microsoft.JScript.JSBuiltin.Date_setTime)>]
static member setTime : obj * double -> double
Public Shared Function setTime (thisob As Object, time As Double) As Double

Parametry

thisob
Object

Obiekt, na którym działa ta metoda.

time
Double

Wartość czasu do ustawienia thisob .

Zwraca

Double

Nowa wartość thisob po ustawieniu wartości.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też