Udostępnij za pośrednictwem


HeaderNames.Origin Pole

Definicja

Pobiera nazwę nagłówka Origin HTTP.

public: System::String ^ Origin;
public: static initonly System::String ^ Origin;
public const string Origin;
public static readonly string Origin;
val mutable Origin : string
 staticval mutable Origin : string
Public Const Origin As String 
Public Shared ReadOnly Origin As String 

Wartość pola

Dotyczy