Udostępnij za pośrednictwem


MediaTypeHeaderValue.Facets Właściwość

Definicja

Pobierz część IList<T> aspektów .MediaTypeHeaderValue Aspekty to rozdzielona kropkami lista ciągówSegments w elemecie SubTypeWithoutSuffix. Zobacz dokumentację RFC dotyczącą aspektów.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment> ^ Facets { System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment> Facets { get; }
member this.Facets : seq<Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment>
Public ReadOnly Property Facets As IEnumerable(Of StringSegment)

Wartość właściwości

Przykłady

Dla typu "application/vnd.example+json"nośnika właściwość daje wartość: {"vnd", "example"}

Dotyczy