Udostępnij za pośrednictwem


Request.IsHttps Właściwość

Definicja

public:
 property bool IsHttps { bool get(); };
public bool IsHttps { get; }
member this.IsHttps : bool
Public ReadOnly Property IsHttps As Boolean

Wartość właściwości

Dotyczy