RemoteServiceConnectionInfo.RequestId Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia identyfikator przypisany do żądania obsługi, do którego to wystąpienie jest w odpowiedzi.

public:
 property Nullable<Guid> RequestId { Nullable<Guid> get(); void set(Nullable<Guid> value); };
public Guid? RequestId { get; set; }
member this.RequestId : Nullable<Guid> with get, set
Public Property RequestId As Nullable(Of Guid)

Wartość właściwości

Nullable<Guid>

Uwagi

Ta wartość jest przydatna podczas anulowania tego żądania obsługi bez nawiązywania z nim połączenia. Jeśli wartość jest równa null, nie są przydzieleni żadne zasoby dla tej usługi przed nawiązaniem połączenia z klientem i w ten sposób nie trzeba wydać żadnych zasobów, jeśli klient zdecyduje się nie nawiązać połączenia.

Dotyczy