ImageListArray.GetControlInstanceType Metoda

Definicja

Zastąpień GetControlInstanceType() .

protected:
 override Type ^ GetControlInstanceType();
protected override Type GetControlInstanceType ();
override this.GetControlInstanceType : unit -> Type
Protected Overrides Function GetControlInstanceType () As Type

Zwraca

Type

ImageListArrayKlasa jest klasą bazową dla wszystkich tablic formantów, które są używane w aplikacjach uaktualnionych z Visual Basic 6,0. Ponieważ ta klasa nie jest zazwyczaj używana do tworzenia wystąpienia klasy, ta Protected metoda zazwyczaj nie jest wywoływana bezpośrednio, ale jest wywoływana przez klasę pochodną.

Uwagi

Tej metody nie można wywoływać z kodu aplikacji. GetTypeZamiast tego użyj metody.

Uwaga

Funkcje i obiekty w Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 przestrzeni nazw są udostępniane do użycia przez narzędzia do uaktualniania z Visual Basic 6,0 do Visual Basic. W większości przypadków te funkcje i obiekty powielają funkcjonalność dostępną w innych przestrzeniach nazw programu .NET Framework. Ich użycie jest konieczne tylko w sytuacji, gdy model kodu programu Visual Basic 6.0 różni się znacząco od wdrożenia programu .NET Framework.

Dotyczy