IPropertyMetadata.IsForeignKey Właściwość

Definicja

public:
 property bool IsForeignKey { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsForeignKey { get; set; }
member this.IsForeignKey : bool with get, set
Public Property IsForeignKey As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy