Udostępnij za pośrednictwem


PropertyMetadata.IsPrimaryKey Właściwość

Definicja

public:
 property bool IsPrimaryKey { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsPrimaryKey { get; set; }
member this.IsPrimaryKey : bool with get, set
Public Property IsPrimaryKey As Boolean

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy