Udostępnij za pośrednictwem


IdentityGeneratorFile.Name Właściwość

Definicja

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

Dotyczy