ArgumentException.ParamName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę parametru, który powoduje ten wyjątek.

public:
 virtual property System::String ^ ParamName { System::String ^ get(); };
public virtual string ParamName { get; }
public virtual string? ParamName { get; }
member this.ParamName : string
Public Overridable ReadOnly Property ParamName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa parametru.

Uwagi

Każdy ArgumentException powinien mieć nazwę parametru, który powoduje ten wyjątek.

Ta właściwość jest tylko do odczytu i zwraca tę samą wartość, co przekazano do konstruktora. Metody zastępowania powinny być używane wyłącznie do dostosowywania formatu nazwy parametru.

Nazwa parametru nie powinna być tłumaczona na potrzeby lokalizacji.

Dotyczy