AttributeUsageAttribute.AllowMultiple Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość logiczną wskazującą, czy można określić więcej niż jedno wystąpienie wskazanego atrybutu dla jednego elementu programu.

public:
 property bool AllowMultiple { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowMultiple { get; set; }
member this.AllowMultiple : bool with get, set
Public Property AllowMultiple As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli można określić więcej niż jedno wystąpienie; w przeciwnym razie , false. Wartość domyślna to false.

Uwagi

Atrybut, który można określić więcej niż raz dla elementu programu, jest nazywany atrybutem wielokrotnego użycia. Atrybut, który można określić tylko raz, jest nazywany atrybutem pojedynczego użycia.

Dotyczy

Zobacz też