ICollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów zawartych w słowniku ICollection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów zawartych w słowniku ICollection.

Dotyczy